Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Пошук
Хочете стати членом клубу? Зареєструйтеся

Офіційні правила Акції

Мами, а ваш малюк вже куштував кашки Nestlé?
Поділіться своїм досвідом з іншими матусями.

Напишіть відгук про улюблену кашу своєї малечі:

молочну https://www.nestlebaby.com.ua/ua/molochni-kashi-nestle 

або безмолочну https://www.nestlebaby.com.ua/ua/bezmolochni-kashi-nestle

Та отримуйте смачний подарунок від Nestle®

 

Офіційні правила Акції з назвою «Залиш відгук про кашу Nestle® – отримай молочну кашу рисова з бананом в подарунок »

(Надалі — «Правила»)

1. Умови проведення Акції.

1.1. Організатором Акції з назвою «Залиш відгук про кашу Nestle® – отримай молочну кашу рисова з бананом в подарунок» (далі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом — «Організатор») (ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).

1.2. Виконавцем Акції з назвою «Залиш відгук про кашу Nestle® – отримай молочну кашу рисова з бананом в подарунок» (далі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «АдПро Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом – «Виконавець») (ЄДРПОУ 39037169, місце знаходження: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50-В, 4-й поверх)

1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО (надалі — «Територія проведення Акції»), у глобальній мережі Інтернет на сайті Організації https://www.nestlebaby.com.ua (надалі — «Інтернет-сайт»).

1.4. Акція проводиться у період з «22» травня 2017 року до «05» червня 2017 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»).

1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. Вимоги до Учасників Акції.

2.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають на території України, мають дітей віком від 6 (шести) місяців до 12 (дванадцяти) місяців та є дійсними або потенційними споживачами молочних або безмолочних каш Nestle® (далі — «Учасник Акції»).

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.3.5. особи, що не мають дітей віком від 6 (шести) місяців до 12 (дванадцяти) місяців.

2.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.5.2. ознайомитись з Правилами Акції, в тому числі на інтернет-сайті https://www.nestlebaby.com.ua за наступним посиланням https://www.nestlebaby.com.ua/ua/oficiyni-pravyla-akciyi-0 та отримувати Заохочення визначені цими Правилами;

2.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.11. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.12. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.13. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

2.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

2.15. Організатор має право: відмовити у видачі Заохочення в разі встановлення факту невиконання Учасником цих Правил; не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, передбачених цими Правилами; відмовити Учаснику в розгляді претензії в зв'язку з неотриманням Заохочення, якщо Учасник відмовився від отримання Заохочення; вимагати у Учасників необхідну інформацію і документи у випадках, передбачених цими Правилами, а також інші документи для надання в державні органи.

2.16. Організатор/Виконавець повинен: провести Акцію відповідно до цих Правил; надати відповідні Заохочення відповідно до цих Правил; забезпечити розміщення цих Правил на інтернет - сайті https://www.nestlebaby.com.ua

3. Терміни проведення Акції.

3.1. Взяти участь в Акції (залишити відгук) можна в період з 22.05.2017 р. по 05.06.2017 р. включно. (далі – «Період розміщення відгуків» або «строк Акції»).

3.2. Доставка Заохочень Учасникам Акції здійснюється в період з 06.06.2017 р. по 06.07.2017 р. Включно.

3.3. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення цих Правил та іншої інформації, що стосується проведення Акції, в глобальній мережі Інтернет за адресою: https://www.nestlebaby.com.ua

4. Фонд Заохочень Акції.

4.1. Фонд Заохочень Акції складається зі 100 (ста) наборів, по одному для кожного Переможця, до складу кожного з набору включено: одна упаковкамолочної каші рисова з бананом (далі – Заохочення).

4.2. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Заохочень. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 4 цих Правил.

4.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.

4.4. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

4.5. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

4.6. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

5. Порядок і Умови Участі в Акції.

5.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

5.1.1. Зареєструватися на сайті https://www.nestlebaby.com.ua.

5.1.2. Залишити відгук про продукцію Nestle®, що відноситься до категорій молочних або безмолочних каш https://www.nestlebaby.com.ua (далі – Відгук);

Відгук повинен бути розміщений строком до 05.06.2017 р. включно.

5.2. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Організатора, пов'язаних з розміщенням цих Правил і / або подальшим використанням відгуку, а також з використанням Організатором переданих йому Учасником згідно з цими Правилами прав на використання відгуку, Учасник Акції зобов'язується врегулювати вказані претензії своїми силами і за свій рахунок.

6. Визначення Переможців Акції.

6.1. Переможцями Акції є перші 100 (сто) Учасників Акції, які залишили Відгук в період з 22.05.2017- 05.06.2017, який пройшов модерацію і відповідає критеріям які зазначені в розділ 5 (далі – «Переможці» або кожен окремо «Переможець»).

6.2. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції.

6.3. Визначення переможців Акції відбудеться 06.06.2017р.

6.4. Переможців буде офіційно оголошено 06.06.2017р.

6.5. Переможці отримують Заохочення Акції в порядку, визначеному цими Правилами.

6.6. Кожен Учасник, котрий виконав умови, вказані в Офіційних правилах, має можливість отримати лише 1 (одне) Заохочення протягом усього строку Акції.

7. Умови та порядок отримання Заохочення.

7.1. Учасники Акції здобувають право на отримання Заохочень Акції у відповідності до розділу 6 цих Правил.

7.2. Для отримання Заохочення Учасник Акції, що отримав право на відповідне Заохочення згідно розділу 6 цих Правил має надати свої наступні  дані Організатору:

- сканована копія паспорту громадянина Україні

- сканована копія ІНН

- адреса для надсилання Заохочення

7.3. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні дані протягом 14 днів від дня отримання особистого повідомлення  у мережі Facebook про свою перемогу в Акції, Організатор має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд.

7.4. Організатор залишає за собою право не відправляти Заохочення та переглянути результати, якщо Переможець відмовляється надавати необхідні дані та інформацію, вказані у цих Правилах.

7.5. Заохочення надсилається на адресу Переможців Акції, що вказана ними, у порядку, передбаченому п.7.6. цих Правил, засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта». Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі службі доставки ТОВ «Нова Пошта». Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям Акції, несе Організатор.

7.6. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

7.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

7.9. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.9.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;

7.9.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у пункті 2 Правил.

7.10. Організатор і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. Організатор не несуть зобов'язань щодо якості Заохочень Акції, всі такі претензії пред'являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов'язаннями таких виробників.

7.11. Заохочення буде відправлене Учасникам Акції службою доставки ТОВ «Нова Пошта», на адресу, яку надасть Учасник Організатору/Виконавцю у відповідності до п. 7.2. Правил. Заохочення не підлягає видачі Переможцю в грошовому еквіваленті.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції на сайті https://www.nestlebaby.com.ua та в соц мережах Facebook за посиланням www.facebook.com/nestlebabyua/.

9. Критерії модерації.

Відгуки розміщенні Учасниками Акції будуть проходити модерацію на валідність відповідно до вимог передбачених в п. 9.2. цих Правил.

9.1. Зазначені при реєстрації дані повинні відповідати наступним критеріям модерації:

- Учасник Акції повинен бути дієздатним повнолітнім громадянином України.

- Учасник Акції повинен бути батьком або матір’ю дитини віком від 6 до 12 місяців або законним його представником.

Організатор протягом 5 (п'яти) робочих днів здійснює перевірку даних, зазначених Учасником Акції при реєстрації на Інтернет-сайті  в якості Учасника, на відповідність критеріям модерації, зазначеним в п. 9 цих Правил.

9.2. Критерії валідного Відгуку. Відгук вважається дійсним, якщо він:

- Написаний українською або російською мовами;

- Являє собою пропозицію або кілька пропозицій, в яких є сенс;

- Налічує на менше 2000 символів;

- Відгук повинен бути об’ємним та конструктивним;

- відгук має стосуватись продукції ТМ «Nestle».

9.3. Усі Відгуки мають відповідати зазначеним нижче умовам:

9.3.1. Відгуки, що не стосуються обговорення, можуть бути видалені на розсуд Організатора Акції;

9.3.2. забороняється розміщувати у Відгуках посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи, наклепницьку інформацію та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство;

9.3.3. забороняється розміщувати інформацію, що порушує будь-які права інтелектуальної власності (в т.ч. будь-які авторські та суміжні права) третіх осіб.

10. Інші умови.

10.1. Всю інформацію про Акцію можна дізнатися в період її проведення на інтернет-сайті https://www.nestlebaby.com.ua .

10.2. Заохочення в грошовому еквіваленті не видаються. Всіма незатребуваними Заохоченнями, від отримання яких Учасники Акції відмовились, Організатор розпоряджається на свій розсуд. Заохочення не можуть бути затребувані Учасниками Акції повторно, грошова компенсація їм не видається.

10.3. Організатор не несе відповідальність за: отримання / несвоєчасне отримання поштових відправлень, згод, відомостей / документів, необхідних для отримання Заохочень, з вини самих Учасників Акції або з вини організацій зв'язку, кур'єрських і поштових служб, або з інших, не залежних від Організатора причин; невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції обов'язків, передбачених цими Правилами; правильність, точність і достовірність персональних даних, контактної та іншої інформації, яку Учасники Акції повідомили Організатору і уповноваженим особам Організатора, згідно цих Правил, а так само за неможливість у зв'язку з цим зв'язатися з такими Учасниками Акції за вказаними ними контактними даними, а також з причин, але не обмежуючись цим, пов'язаним з якістю роботи операторів зв'язку; неотримання Учасниками Акції Заохочень в разі небажання їх отримувати або відмови від них; життя, здоров'я, моральні та / або психічні травми Учасників Акції в зв'язку з їх участю в Акції.

10.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами.

10.5. У разі необхідності, в тому числі, але не обмежуючись, для цілей вручення Заохочень Організатор має право вимагати від Учасників Акції необхідну інформацію, в тому числі персональні дані Учасників Акції, для надання їх у відповідності з чинним законодавством України в державні органи.

10.6. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

10.7. Організатор Акції залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

10.8. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

10.9. Організатор не несе відповідальності за:

10.9.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

10.9.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

10.9.3. неотримання/несвоєчасне отримання Організатором відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Акції причин;

10.9.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

10.9.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

10.9.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

10.9.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

10.9.8. якість надаваних перевізником послуг.

10.10. Беручи участь в Акції, Учасники/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

10.10.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані у соціальних мережах без сплати будь-якої винагороди;

10.10.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.

10.11. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

10.12. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця цієї послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

10.13. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.

10.14. Організатор Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

10.15. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

10.16. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

10.17. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

10.18. Організатор має право змінювати тривалість дії Акції.

10.19. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. Офіційні Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та Умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до офіційних Правил Акції.

10.20. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

10.21. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

10.22. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають