Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Поиск
Хотите стать членом клуба? Зарегистрируйтесь

Офіційні правила проведення акції «Малюк Gerber 2021» (далі за текстом – «Правила» або «Офіційні правила»)

1. Умови проведення Акції.

1.1. Замовником Акції з назвою «Малюк Gerber 2021» (надалі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Замовник») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).

1.2. Виконавцем Акції  є Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕН ГРУП», що знаходиться за адресою 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, будинок 10/10, к.60 код в ЄДПРОУ: 36085597 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій в межах, що визначені чинним законодавством України, та зони проведення ООС (надалі — «Територія проведення Акції»), у глобальній мережі Інтернет на сторінці Замовника Акції у соціальній мережі «Instagram.com» (Інстаграм) — https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/ (надалі — «Сторінка Соціальної мережі» та/або «Спільнота» та/або «Сторінка проведення Акції»). Загалом соціальна мережа «Instagram.com» (Інстаграм) надалі іменується - «Соціальна мережа».

1.4. Акція проводиться у період з 15:00:01 години за київським часом 26 липня 2021 року до 11:59:00 години за київським часом 20 серпня 2021 року включно  (надалі — «Строк проведення Акції»/ «Період проведення Акції»).

1.5. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до ТМ «Gerber» та рекламування товарів, які випускаються під ТМ «Gerber», просування та продаж яких на території України здійснює Замовник Акції.  

1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Фонд заохочень (подарунків) Акції не формується з внесків учасників Акції. Замовник/Виконавець не отримують жодної винагороди від учасників Акції за їх участь в Акції.

2. Вимоги до учасників Акції.

2.1. Учасником Акції може стати виключно повнолітня (з 18 років) дієздатна особа, що постійно проживає на Території проведення Акції, яка є матір’ю/батьком або законним представником дитини віком від 6 (шести) місяців до 36 (тридцяти шести) місяців (надалі — «Учасник Акції»).

2.2. Для участі в Акції, Учасник Акції має бути зареєстрований у соціальній мережі Instagram, при чому профіль (сторінка) Учасника Акції в Соціальній мережі Instagram має бути відкритий протягом всього Періоду проведення Акції. 

2.2.1. Для цілей цієї Акції, сторінка учасника у соціальній мережі Instagram вважається відкритою за умови наявності на сторінці будь-якого особистого контенту, окрім технічно загальнодоступного (ім'я профіля, зображення профілю, обкладинка профілю, розділів меню сторінки, які неможливо приховати). Таким контентом можуть бути фотографії, розміщені в профілі (в тому числі в якості фотографій з постів), повідомлення на сторінці від інших користувачів, теги користувача у постах інших користувачів, теги користувача на фото інших користувачів, тощо.

2.2.2. Для цілей цієї Акції, сторінка учасника у соціальній мережі Instagram вважається закритою, якщо на ній сторонньому користувачу недоступний жодний контент, окрім технічно загальнодоступного.

2.3.Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.4. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.4.1. працівники Замовника/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.4.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.4.3. особи, що не є громадянами України;

2.4.4. особи, що не проживають на Території проведення Акції на постійній основі;

2.4.5. особи, що не мають дітей віком від 6 (шести) місяців до 36 (тридцяти шести) місяців;

2.4.6. особи, що не є користувачами Соціальної мережі (не зареєстровані/авторизовані в Соціальній мережі, вказаній у п. 1.3. цих Правил).

2.5. Якщо Переможцем Акції буде визначено одну з осіб, зазначених у п. 2.4. цих Правил, то така особа не набуває права на отримання Заохочення - без права оскарження, а замість неї визначається інший Переможець Акції.

2.6. Замовник/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції та\або дані, на які посилається\ вказує Учасник Акції.

2.7. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.7.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.7.2. дотримуватися правил користування Соціальною мережею;

2.7.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.7.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.7.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Замовником/ уповноваженими Замовником особами/Виконавцем з метою проведення Акції та інформування про її результати, отримання Переможцем Акції Заохочення Акції, а також для подальшого можливого надсилання Учасникам Акції інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Замовника, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають безстрокову згоду на таку обробку персональних даних Замовником та/або іншими уповноваженими Замовником Акції  особами/Виконавцем з метою, що зазначена в цьому пункті Правил вище. Виконавець здійснює обробку персональних даних виключно в обсязі, необхідному для забезпечення доставки Заохочення Переможцю Акції.

Обробка персональних даних здійснюється Замовником та/або іншими уповноваженими Замовником Акції  особами/Виконавцем з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

2.10. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником Акції, в тому числі інформації та зображень Головного Переможця та/або його/її дитини, одержаних в порядку, передбаченому п. 4.1.1 цих Правил, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсяг наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції та/або його/її дитини, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення або імені і зображення дитини) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, в мережі Інтернет, на сторінці в Соціальній мережі, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем з метою забезпечення доставки Заохочення Переможцю Акції та виключно в обсязі, що необхідний для виконання мети обробки. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.11. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином інформований (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

2.12. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.13. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних та/або відкликав згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання будь-якого із Заохочень.

2.14. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних  для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.15. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Виконавця та/або Замовника збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.16. Замовник/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції, таке рішення оскарженню не підлягає. Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для набуття статусу Учасника Акції, Зацікавлена Особа - та, яка відповідає вимогам п. 2.1. Правил, повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії: 

3.1.1. Бути підписаним або підписатися на сторінку в соціальній мережі «Instagram» (Інстаграм), що знаходиться за посиланням: https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/  

3.1.2. Ознайомитися з Правилами участі в Акції;

3.1.3. Знайти на Сторінці проведення Акції пост Акції, у якому буде викладено завдання Акції;

3.1.4. Виконати умови, зазначені в Акційному пості, а саме: 

3.1.4.1 Розмістити у своєму профілі в Instagram фото своєї дитини віком від 6 до 36  місяців і у тексті під фото вказати хештег #Малюк_Gerber2021 (далі згадується як «Публікація»)

3.1.4.2. Вподобати пост Акції.

3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, що передбачені в п. 3.1. цих Правил, які вчинені протягом Строку проведення Акції, зазначеного в п.1.4. цих Правил.

3.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за технічні неполадки (проблеми), пов’язані з реєстрацією Учасників Акції у Соціальній мережі чи використанням технічних можливостей соціальної мережі Instagram (репости постів, коректне відображення коментарів, коректна робота тегів сторінок тощо).

3.4. Вимоги до Публікацій:

3.4.1. забороняється розміщувати в Публікації посилання, графічну і будь-яку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи, наклепницьку інформацію та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство чи порушує права третіх осіб;

3.4.2. забороняється розміщувати Публікації, які:

- порушують ці Правила;

- містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

- є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;

- містять погрози або інформацію про факт насильства або нелюдського поводження з тваринами;

- містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

- пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної та іншої ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;

- містять екстремістські матеріали;

- пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;

- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

- порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;

- можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності.

Розміщена Публікація учасника Акції, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути визнана Замовником/Виконавцем Акції  такою, що порушує умови Правил Акції, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції за розміщення таких Публікацій.

3.5. Профіль Учасника Акції у Соціальній мережі, через яку Учасник Акції бере участь в Акції, має бути відкритими для перегляду та забезпечувати можливість надсилання текстового повідомлення Учаснику Акції будь-яким користувачем Соціальної мережі.

4. Фонд Заохочень Акції.

4.1. Фонд Заохочень Акції складається із:

4.1.1. 1 (одного) Головного Заохочення для Головного Переможця Акції – включає в себе: 

 • 1 (один) ящик Пюре фруктове «Яблуко Манго» для дітей з 6 місяців, у ящику 16 шт
 • 1 (один) ящик Каша молочна рідка рисово-кукурудзяна готова до споживання, збагачена вітамінами та мінеральними речовинами, ультрапастеризована, для дітей віком старше 6 місяців., у ящику 12 шт;
 • 1 (один) ящик Каша молочна рідка пшенично-вівсяна готова до споживання, збагачена вітамінами та мінеральними речовинами, ультрапастеризована, для дітей віком старше 6 місяців., у ящику 12 шт.;
 • 1 (один) ящик Каша молочна рідка рисова готова до споживання, збагачена вітамінами та мінеральними речовинами, ультрапастеризована, для дітей віком старше 6 місяців., у ящику 12 шт.;
 • 1 (один) ящик КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ВІВСЯНА З ПШЕНИЦЕЮ ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ, у ящику 9 шт.
 • 1 (один) ящик Каша суха молочна швидкорозчинна Gerber® Organic пшенично-вівсяна для дітей з 6 місяців., у ящику 9 шт.
 • 1 (один) ящик Пюре фруктове Gerber® з яблук та абрикосів для дітей із 6 місяців., у ящику 12 шт.
 • 1 (один) ящик Пюре фруктове GERBER® з яблук та лісових ягід для дітей із 6 місяців.., у ящику 12 шт.

Оціночна вартість Головного Заохочення Акції становить 1 444,68грн. (одна тисяча чотириста сорок чотири гривні шістдесят вісім копійок) з урахуванням ПДВ.

Головний Переможець Акції також отримує моральне Заохочення у вигляді можливості взяти участь у фотосесії, що проводиться Замовником Акції та/або третьою залученою Замовником третьою особою у м. Києві, та можливості стати обличчям рекламної кампанії Замовника для ТМ «Gerber» та/або продукції, що випускається під такою ТМ.

Подробиці отримання морального Заохочення повідомляються Головному Переможцеві окремо. Замовник / Виконавець не покривають витрати Головного Переможця, пов’язані з дорогою до місця проведення фотосесії, проживанням, інші витрати Головного Переможця. Моральне заохочення не може бути замінене грошовим еквівалентом.

У випадку відмови Головного переможця прибути на місце проведення фотозйомки у час, що повідомлений такому Переможцю Замовником Акції окремо, вважається, що Головний переможець відмовився від отримання морального Заохочення. У такому разі Замовник на власний розсуд може розпорядитися моральним Заохоченням Акції.

4.1.2. 9 (дев’ятьох) Заохочень Акції – по одному Заохоченню Акції для кожного із 9 (дев’ятьох) Переможців Акції ІІ порядку. 

Одне Заохочення Акції включає в себе :

 • 1 (один) ящик Пюре фруктове «Яблуко Манго» для дітей з 6 місяців, у ящику 16 шт
 • 1 (один) ящик Каша молочна рідка рисово-кукурудзяна готова до споживання, збагачена вітамінами та мінеральними речовинами, ультрапастеризована, для дітей віком старше 6 місяців., у ящику 12 шт;
 • 1 (один) ящик Каша молочна рідка пшенично-вівсяна готова до споживання, збагачена вітамінами та мінеральними речовинами, ультрапастеризована, для дітей віком старше 6 місяців., у ящику 12 шт.;
 • 1 (один) ящик Каша молочна рідка рисова готова до споживання, збагачена вітамінами та мінеральними речовинами, ультрапастеризована, для дітей віком старше 6 місяців., у ящику 12 шт.;
 • 1 (один) ящик КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ВІВСЯНА З ПШЕНИЦЕЮ ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ, у ящику 9 шт.
 • 1 (один) ящик Каша суха молочна швидкорозчинна Gerber® Organic пшенично-вівсяна для дітей з 6 місяців., у ящику 9 шт.
 • 1 (один) ящик Пюре фруктове Gerber® з яблук та абрикосів для дітей із 6 місяців., у ящику 12 шт.
 • 1 (один) ящик Пюре фруктове GERBER® з яблук та лісових ягід для дітей із 6 місяців.., у ящику 12 шт.

Оціночна вартість одного Заохочення Акції становить 1 444,68 грн. (одна тисяча чотириста сорок чотири гривні шістдесят вісім копійок) з урахуванням ПДВ.

4.2. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Заохочень. Відповідальність Замовника Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 4 цих Правил. Заохочення Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Заохочення не видається.

4.3. Замовник Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові та/або інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Замовник повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

4.4. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

4.5. Фонд Заохочень складається за рахунок Замовника Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

4.6. Зобов’язання Замовника/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

4.7. Зверніть увагу, що Заохочення цієї Акції є доходом Переможця Акції, отримання Заохочення може вплинути на можливість та умови реалізації Переможцем його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках, передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

5. Визначення переможця Акції.

5.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції, здобула право на отримання відповідного Заохочення та інформація про яку офіційно розміщена у Спільноті Замовника Акції в Соціальній мережі (надалі – «Переможець»).

5.2. В результаті проведення Акції буде обрано 10 (десять) Переможців Акції: 1 (одного) Головного Переможця Акції та 9 (дев’ятьох) Переможців Акції ІІ порядку.

Головний Переможець Акції у Соціальній мережі буде визначений зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови Правил Акції протягом Строку проведення Акції шляхом вибору журі, що формується з представників Замовника Акції. 

Переможці Акції ІІ порядку будуть обрані за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Акції за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org - Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки). Переможці Акції будуть визначені та офіційно оголошені у коментарях під акційним постом у соціальній мережі Instagram (Інстаграм) 20 серпня 2021 року.

5.2.1. Переможцями Акції ІІ порядку визначаються Учасники Акції під порядковими номерами 1 (один), 2 (два), 3 (три), 4 (чотири), 5 (п’ять), 6 (шість), 7 (сім), 8 (вісім), 9 (дев’ять) у списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org з числа учасників, що розмістили Публікацію, що відповідає вимогам пункту 3.1.4.1. та 3.4. та виконали інші вимоги цих Правил. 

У випадку втрати одним із Переможців Акції ІІ порядку права на отримання Заохочення Акції (за винятком випадків, коли Переможець не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника), Переможцем Акції ІІ порядку визнається Учасник Акції під порядковим номером 10 (десять) або наступним порядковим номером по черзі у зазначеному вище списку, який сформований за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Якщо Переможець не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника, Замовник має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд, інший Переможець у такому випадку не призначається.

5.3. Переможець одержує право на отримання Заохочення Акції, передбаченого Розділом 4 цих Правил. Переможець має право лише на одну одиницю Заохочення.

5.4. Виконавець Акції повідомляє Учаснику Акції про те, що він став Переможцем, шляхом направлення особистого повідомлення за допомогою Адміністратора (Модератора) Спільноти Замовника Акції у Соціальній мережі протягом 2 (двох) робочих днів з дати оголошення Переможця Акції, що вказана у п. 5.2. цих Правил.

6. Умови та порядок отримання Заохочення.

6.1. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 4.1. цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 5.2. цих Правил, має надіслати Замовнику Акції наступну інформацію: ПІБ, номер телефону переможця, відділення ТОВ «Нова Пошта» для доставки Заохочення,  копію свого паспорта громадянина України (1,2 сторінки) або ID картки (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у форматі ID картки), копію облікової картки платника податків за ДРФО (ідентифікаційного коду). Вказані відомості надаються шляхом направлення особистого повідомлення до Сторінки проведення Акції: https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/. Учасники Акції, беручи участь в Акції та надсилаючи Замовнику Акції зазначені відомості, що становлять Персональну інформацію і тим самим надають свою безумовну згоду на обробку такої Персональної інформації згідно цих Правил.

6.2. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги цих Правил, відмовився надавати контактні дані  або не надав свої контактні дані протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати визначення його Переможцем Акції, не забрав Заохочення з відділення компанії-перевізника, Замовник має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд.

6.3. Організація Заохочень Акції здійснюється Виконавцем Акції від імені Замовника відповідно до інформації, наданої Переможцем Акції згідно вимог п.6.1. Правил. Доставка Заохочення Акції здійснюється перевізником ТОВ «Нова Пошта» в межах Території проведення Акції на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта», вказану учасником Акції. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізнику. 

6.4. Заохочення отримує лише та особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації.

6.6. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Замовник/Виконавець не відповідають за подальшу долю таких Заохочень.

7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

7.1. Інформування щодо Правил, змін до них та умов Акції здійснюється шляхом розміщення тексту Правил на сайті https://www.nestlebaby.com.ua/ 

7.2. Результати Акції та інформація про визначених Переможців будуть оголошені на сторінці у соціальній мережі Instagram (Інстаграм) за адресою: https://www.instagram.com/nestlebabyclub_ua/  у строки, зазначені в цих Правилах.

8. Інші умови Акції.

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Замовника Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Замовника з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Замовник та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції, а також вік дитини Учасника Акції.

8.3.  Обов`язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням відповідного Заохочення Акції у випадках, передбачених чинним законодавством, а також відповідальність за невиконання цього обов’язку несе Замовник Акції.

8.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:

8.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

8.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

8.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Замовником та/або Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Замовника/Виконавця Акції причин;

8.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

8.5.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Замовника/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг поштою/службою доставки/перевізником;

8.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

8.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

8.5.8. якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг.

8.6. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.7. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.8. Замовник/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будь-яку участь у цій Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду з Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

8.11. Замовник/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

8.12. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

8.13. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акції обставини.

8.14. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.15. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

8.16. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

8.17. Ця акція не організована, не проводиться, не спонсорується мережею Instagram. Відповідальними особами за проведення Акції є виключно Замовник та Виконавець Акції
 

Мамы оценили эту статью на 5/5
avatar
avatar

Правила)

Мы первый раз участвуем в конкурсе Малюк Gerber. Спасибо за условия и правила, которые указаны выше, все доступно и понятно)

Поиск

Все ещё не найдено
что вы ищете?

Попробуйте наш новый конструктор вопросов. У нас всегда найдется что-то для вас.